O NAS

STATUT FUNDACJI
FUNDACJA PRAW BUDOWLAŃCA
we Wrocławiu

Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Praw Budowlańca”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Sławomira Biśto, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem WIT TARKOWSKI w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze Spółka partnerska  z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Zaolziańskiej 4, za numerem repertorium:A nr 6365/2013 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
3. Fundacja może posiadać oddziały, w tym i zamiejscowe, oraz tworzyć inne ​jednostki organizacyjne.
4.Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
§3
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§4
Ustawowy nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Cele i zasady działania Fundacji

§5
Celem działania Fundacji jest:
1.Inicjowanie pomocy osobom zatrudnionym w branży budowlanej oraz członkom ich rodzin, w szczególności dzieciom w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych dotykających te osoby.
2.Edukacja na temat zagrożeń wynikających z pracy w branży budowlanej.
3.Przeprowadzanie szkoleń, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mających na celu zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom osób zatrudnionych w branży budowlanej oraz odpowiednie działania mające na celu zabezpieczenie tych osób na wypadek wystąpienia nieszczęśliwych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
4.Wspieranie i upowszechnianie wszelkich działań i inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób zatrudnionych w branży budowlanej oraz ich ochronę przed nieuczciwymi praktykami ze strony innych uczestników rynku usług budowlanych.

§6
1.W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza jest działalnością pomocniczą, prowadzoną w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Przedmiotem działalności gospodarczej może być:
a) Produkcja gier i zabawek (PKD 36.50.Z) oraz maskotek z logo Fundacji,
b) Sprzedaż hurtowa i detaliczna gier i zabawek (PKD 52.48.E) maskotek z logo Fundacji,
c) Sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach (PKD 52.62), polegająca na sprzedaży maskotek z logo Fundacji,
d) Pozostała działalność rozrywkowa gdzie indziej niesklasyfikowana; imprezy dla dzieci i dorosłych (PKD 92.34.Z), polegająca na organizowaniu imprez, koncertów, konkursów
e) Działalność związana z wydawaniem płyt, kaset i produkcją audycji (PKD 92.),
f) Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmienniczych (PKD 52.47.Z)
g) Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z ),
h) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z)
i) Produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży z wyjątkiem ​działalności usługowej (PKD 17.40.A),
j) Produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjątkiem odzieży skórzanej (PKD 18.2)
k) Produkcja wyrobów z papieru i tektury (PKD 21.2)
l) Działalność wydawnicza (PKD 22.1),
ł) Działalność poligraficzna (PKD 22.2),
m) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD
36.63.Z),
n) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
o) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
2. Wszelkie dochody osiągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być przeznaczone jedynie na cele statutowe Fundacji.

§7
Fundacja może realizować swoje cele poprzez:
1.Działalność wydawniczą, w tym szczególnie wydawanie oraz rozprowadzenie folderów, broszur, ulotek lub czasopism.
2. Działalność w Internecie, w tym szczególnie tworzenie i prowadzenie stron www, portali, wortali lub list dyskusyjnych.
3. Organizowanie szkoleń, seminariów, imprez i akcji promocyjnych oraz spotkań.
4. Organizowanie imprez masowych, performanceów i zawodów sportowych.
5.Prowadzenie warsztatów edukacyjnych.
6.Działalność artystyczną, projektową, organizacyjną, informacyjną, edukacyjną, badawczą w zakresie określonym w celach działalności.
7. Współpracę z podmiotami oraz z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami kulturalnymi, oświatowymi, rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi.
8.Fundowanie stypendiów oraz udzielanie wsparcia finansowego dla inicjatyw o charakterze twórczym, edukacyjnym, prospołecznym lub naukowo badawczym.
9.Organizowanie konkursów.
10.Opiniowanie projektów i działań twórczych.
11.Współuczestnictwo w organizacji i realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć związanych celami działalności Fundacji.
12. Udział w przedsięwzięciach zgodnych ze statutowymi celami Fundacji, w tym poprzez zakup i sprzedaż papierów wartościowych.

§8
1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami , organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
2.Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

Majątek i dochody Fundacji
§9
1. Majątek Fundacji stanowił będzie fundusz założycielski w kwocie 3000,- (trzy tysiące) złotych pochodzący od Fundatora oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
2.Wartość środków z funduszu założycielskiego przeznaczonych na działalność gospodarczą Fundacji wynosi 1000.- (jeden tysiąc) złotych.

§10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów.
2.Dotacji, datków i subwencji.
3.Dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych.
4.Zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą.
5.Operacji finansowych.
6.Dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej Fundacji.

§11
1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2.W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa zarząd Fundacji.
3.Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przyjęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

§12
Zabronione jest:
a)udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b)przekazywanie majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich..

Władze Fundacji
§13
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§14
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
2.Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, którego wybiera Fundator.
3. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
4. Zarówno do składu Zarządu Fundacji jak i na funkcję Prezesa Zarządu Fundacji lub Wice Prezesa Zarządu Fundacji Fundator może wyznaczyć również samego siebie.
5. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator w osobach:
a) Sławomira Biśto, Prezes Zarządu
b) Moniki Biśto, Wiceprezes Zarządu
c) Dariusza Drabika, Członka Zarządu

6. Fundator powołuje i odwołuje również członków innych organów Fundacji jeśli takie organy zostały ustanowione.
§15
Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie z powodu:
1.Działania na szkodę Fundacji.
2.Nie uczestniczenia w pracach Zarządu.
3.Skazania prawomocnym wyrokiem karnym.
4.Jego śmierci.
5.Długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.
6.Zrzeczenia się członkostwa.

§16
1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) sporządzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji, podawanie go do publicznej wiadomości i przedkładanie właściwemu ministrowi.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§17
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, może składać Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu Fundacji samodzielnie.
§18
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nią lub dla samej Fundacji. Wyróżnienia te ustanawia Zarząd Fundacji. Zasady oraz tryb przyznawania tych wyróżnień określa Zarząd Fundacji.

§19
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim. Fundacja w toku swej działalności może określić dodatkowe cele i sposoby ich realizacji nie będące w sprzeczności z dotychczasowymi.

§20
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
§21
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§22
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§23
1.Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
2.Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§24
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz realizacji celów zbliżonych do określonych w niniejszym Statucie.